úvod  |   služby  |   zmluvné ZP  |   spádová oblasť  |   kontakt    


 
Chorým pacientom v domácnosti poskytujeme nasledovné služby:
 
- ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia)
- starostlivosť o kanyly, katétre, dreny
- starostlivosť o tracheostomické kanyly
- starostlivosť o stómie
- odsávanie hlienov
- aplikácie injekčnej a infúznej liečby
- ošetrovateľská rehabilitácia
- prevencia dekubitov, polohovanie
- meranie vitálnych funkcií
- odber biologického materiálu
- odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
- poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého
- starostlivosť o pacientku v šestonedelí
- a iné ošetrovateľské výkony
 
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacienta navrhuje:
- lekár u ktorého je pacient evidovaný
- odborný lekár (chirurg, dermatológ, neurológ, urológ, gynekológ, internista)
 
Služby agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú určené pacientom, ktorí potrebujú dlhodobú odbornú starostlivosť. Podmienkou pre domácu starostlivosť je, aby zdravotný stav dovoľoval liečbu v domácom prostredí.
 
Rozsah a doba poskytovanej zdravotnej starostlivosti závisí od posúdenia revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne
 
Definícia poskytovaných výkonov (pre lekárov):
Kód výkonu: Názov výkonu:
3390Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy (ošetrovateľský assesment)
3392aPoučenie príbuzných alebo členov komunity
3393Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
3394Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
3395Vyhodnotenie KOS a záverečná správa
3396Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
3398Ošetrovateľská hygiena
3399aStarostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy
3399bStarostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia
3399cStarostlivosť o endotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu.
3399dStarostlivosť o epidurálny katéter.
3402Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon.
3404Výživa pacienta sondou, za jeden výkon.
3405Očistná klyzma.
3405aLiečebná klyzma
3406Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny.
3407Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty.
3408Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín.
3409Cievkovanie ženy.
3410Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách.
3411Čistenie tracheálnej kanyly.
3413Aplikácia neinjekčnej liečby.
3414Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa.
3416Aplikácia liečiva intramuskulárne, s.c., i.c.
3418Aplikácia liečiva intravenózne.
3419Príprava a podávanie infúzie.
3420Sledovanie infúzie, za každú hodinu.
3420aPodávanie liečiva infúznou pumpou.
3421Nácvik podávania inzulínu.
3422aOšetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov.
3422bOšetrenie dekubitu veľkosti do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
3422cOšetrenie dekubitu veľkosti nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3423aPreväz rany veľkosti do 5 cm2.
3423bPreväz rany veľkosti nad 5 cm2.
3424Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút.
3426Odsávanie pacienta.
3427Odsatie žalúdočného obsahu.
3428Vyšetrenie moču indikátorovým médiom.
3431Asistencia pri výplachu močového mechúra
3432Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze.
3433Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy.
3434Odber kapilárnej krvi.
3435Umelé dýchanie a masáž srdca.
3436Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta.
3437Doprava biologického materiálu
3439Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase.
3440Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do 7.00 hodiny v sobotu, v nedeľu a vo sviatok).
3443Poradenstvo sestier v starostlivosti o dieťa.
3444Kontrola novorodenca alebo dojčaťa sestrou vrátane potrebného ošetrenia.
3447Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života.
3449Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu.
3451Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom.
3452Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život.
3458Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením.
3461Ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom.
3635aKontrola glykémie glukomerom.
II. Pôrodné asistentky
Tieto výkony môže vykazovať len pôrodná asistentka ako doplnenie k výkonom pod kódmi 3390 až 3446.
3467Akútna pomoc pri prekotnom pôrode a následné zabezpečenie pôrodníka.
3468Ošetrenie novorodenca bezprostredne po prekotnom pôrode a ošetrenie pupka novorodenca.
3469Sledovanie klientky po pôrode vedenom mimo lôžkového zdravotníckeho zariadenia, meranie krvného tlaku, P.
3470Odborné ošetrovateľské poradenstvo zamerané na prevenciu zápalov, dodržiavanie zásad správnej životosprávy (kompetentná aj sestra).
3476Starostlivosť o pacientku v šestonedelí.
3476aSledovanie oziev plodu.
3476bSledovanie kontrakcií maternice.

Copyright © 2007-2019 ADOS-Majzlíková, s.r.o. All rights reserved, design by Evosonic, valid HTML 4.01, valid CSS